Vi leder vägen mot en säkrare livsmedelshantering!

Senaste kraven från 2022

Våra utbildningar följer "Codex Alimentarius" principer, det vill säga de lagar och regler som styr arbetet med livsmedelsäkerhet

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen.

Vi hjälper dig med livsmedelshygien

FSME har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag, restauranger, caféer mm, att hantera livsmedel på ett säkert sätt.

scale, justice, judge-40635.jpg

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 852/2004

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer: lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna. För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll.

livsmedelhygien kurs online

Våra kurser motsvarar alltid de senaste kravn och innehåller relevant material som uppdateras kontinuerligt

För anställda som ombud som skall gå kursen HACCAP kommer du kunna ladda ner och skriva ut ditt certifikat direkt. Det skickas även till er på post.

Kurserna som erbjuds inom livsmedelshantering är framtagna för att just din bransch skall kunna ta till vara på information och den kunskapen som förmedlas på bästa sätt. Kurserna går igenom hur du skall arbeta på ett säkert sätt så att den inspektion som göras av livsmedelsverket blir godkänd och går smidigt till

rätt kunskap med livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP

Utbildningen är ofta nödvändig som ett led inför certifieringar som till exempel IP Livsmedel, System för säkra kosttillskott till konsument, ISO 22000 etc.

Efter utbildningen kommer du ha god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper. Du kommer även ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur. Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

haccp kurs